PRIVACYVERKLARING

AED Netwerk Barneveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AED Netwerk Barneveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit

  Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AED Netwerk Barneveld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het AED Netwerk Barneveld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het AED Netwerk Barneveld verstrekt. AED Netwerk Barneveld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM HET AED NETWERK BARNEVELD DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

AED Netwerk Barneveld verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan het AED Netwerk Barneveld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG HET AED NETWERK BARNEVELD GEGEVENS BEWAART

AED Netwerk Barneveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

AED Netwerk Barneveld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van AED Netwerk Barneveld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AED Netwerk Barneveld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

AED Netwerk Barneveld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van het AED Netwerk Barneveld bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan AED Netwerk Barneveld te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AED Netwerk Barneveld heeft hier geen invloed op.

AED Netwerk Barneveld heeft Google geen toestemming gegeven om via AED Netwerk Barneveld verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: aednetwerkbarneveld@vggm.nl AED Netwerk Barneveld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

AED Netwerk Barneveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AED Netwerk Barneveld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AED Netwerk Barneveld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het AED Netwerk Barneveld via aednetwerkbarneveld@vggm.nl

aednetwerkbarneveld.nl is een website van AED Netwerk Barneveld. Het AED Netwerk Barneveld is als volgt te bereiken:

Postadres: VGGM – t.a.v. AED Netwerk Barneveld Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
Telefoon: 06 – 50 17 68 11

E-mailadres: aednetwerkbarneveld@vggm.nl